Beboerboka‎ > ‎

1. Praktisk informasjon om Husebygrenda


Praktisk informasjon for beboere i Husebygrenda borettslag

Versjon 18.10.17

Denne informasjonen til andelseiere og beboere i Husebygrenda Borettslag kommer i tillegg til borettslagets styringsdokumenter (vedtekter og husordensregler) og bestemmelser om bygningsmessige arbeider, endringer og tiltak på boligen.

 

Innhold

1          Innledning. 2

 Husebygrendas historie. 2

Tomtekjøp og forarbeid. 2

Innflytting. 2

Dugnadsånd. 2

Barnehagen. 3

Jubileumsbok. 3

  Borettslagets fellesarealer 4

  Naturområdet bak barnehagen. 4

2          Kontaktinfo for forsikringsspørsmål, skader m.m. 4

 Varsling ved skade. 4

 Øvrige spørsmål om forsikring. 4

 Varsling ved tilstopping i avløp. 4

 Varsling ved problemer med Internett og TV. 5

 RiksTV. 5

 Regnskapsfører 5

3          Vedlikeholdsplan for Husebygrenda. 5

4          Helse, miljø og sikkerhet (HMS). 6

 Brannforebygging. 6

 Brannvern. 7

 Sikkerhet på lekeplasser 7

5          Avfallshåndtering, kildesortering og dugnader. 7

 Kildesortering. 7

 Dugnader 8

 Hageavfall 8

 Levering av epler 8

6          Felles arrangementer i Husebygrenda (Grendaåret). 8

7          Bredbånd og TV. 9

8          Støyskjerm.. 9

9          Husebygrenda barnehage. 10

10       Leie av grendehuset 10

11       Parkering. 10

12       Lån av tilhenger. 10

13       Kontakt med styret og felles e-post til beboere. 10

 


1        Innledning


Husebygrendas historie

Ideen om Husebygrenda ble unnfanget i Kirkenes under annen verdenskrig. Om lag 1300 lærere fra Sør-Norge nektet å melde seg inn i det nazistiske Norges Lærersamband i 1942. Som følge av dette ble rundt 650 lærere sendt til Nord-Norge på straffarbeid for okkupasjonsmakten. Tanker om et samlet og «ideelt» bomiljø, inspirert av datidens hageby-ideal og med kollektive løsninger, ble drøftet under oppholdet i nord. Det ble arbeidet i det stille med planene så lenge krigen varte.

Tomtekjøp og forarbeid

Etter krigen ble det funnet en passende tomt. Denne tilhørte Forsvaret, som hadde kjøpt tomten til øvelsesformål i 1918 fra Nordre Huseby gård. Forsvaret gikk med på å selge tomten, og arkitekt Helge Hoel ble engasjert til å lage en bebyggelsesplan. I forbindelse med anbudsrunden ble det gjort avtale om tilknytning til OBOS. Samarbeidet med OBOS varte til 1988. Etter det har Husebygrenda vært et frittstående borettslag.

For å få nok egenkapital til å oppføre boligene, betalte hver andelseier et innskudd som sin del av egenkapitalen. Resten av byggesummen ble lånt i Den Norske Stats Husbank. Innskuddene for rekkehusene var på kr 16 700 og for tomannsboligene kr 13 900.

Underveis ble det lansert mange ideer om utformingen av Grenda. Blant disse var både felles vaskeri, tennisbane og felles hybelhus for hushjelper. Disse ideene så av flere grunner aldri dagens lys, men resultatet ble uansett et boområde med mange gode kvaliteter.

Innflytting

I 1948 flyttet de første andelseierne inn. Noen kom fra brakker og noen fra leiligheter som de hadde delt med andre. Alle hadde det til felles at de kom til noe bedre enn det de hadde, så det var en glad og lykkelig flokk som bosatte seg i Grenda.

«Founding father» og drivkraft i den første fasen var skolemannen Håkon Sommerseth. De fleste som kjøpte seg inn, hadde også tilknytning til skole og høyere utdanning, men også forskning, presse/media og andre frie yrker var godt representert. 15 boliger gikk til ansatte i Forsvaret, noe staten satte som betingelse i forbindelse med salget. De husene som først ble oppført, var rekkehus. Tomannsboligene kom noe senere.

Dugnadsånd

Da innflyttingen skjedde, var Husebygrenda en eneste stor leirhaug etter grave- og byggearbeidene. Matjord var blitt skaffet og skyflet sammen i store hauger på passende steder. Arbeidet med å gjøre Husebygrenda grønn og fruktbar ble et felles prosjekt. Beboerne ble delt inn i arbeidslag, A-laget (nærmest Sørkedalsveien), B-laget og C-laget. Hvert arbeidslag sto for planering, drenering og spredning av matjord. I løpet av få år var Husebygrenda grønn, og det ble skapt en samhørighet som fortsatt står sterkt. Dugnadsånden er videreført blant annet gjennom vår- og høstdugnader.

Vei- og stedsnavn i Husebygrenda

En av veiene i Husebygrenda, Skjerstadveien, ble oppkalt etter skipet som fraktet lærere nordover under krigen. Lærer Holes vei ble oppkalt etter en lærer som døde i en arbeidsulykke under lærernes fangenskap i Kirkenes. Den lille gangveien mot Holmen stasjon, mellom det kommunale friområdet nord for Husebygrenda og Øvre Smestadvei, ble sent på 1950-tallet oppkalt etter en Grenda-boer. Den fikk navnet Bruuns vei.

Den korte, bratte bakken mellom barnehagen og tomannsboligene ut mot Sørkedalsveien kalles Konglebakken. Den mest brukte akebakken ligger imidlertid utenfor selve Grenda. Den er en del av Turvei A3, som løper langs hele nordsiden av Husebygrenda og går fra Frognerparken til Bogstad. Bakken kalles Hestestien – eller bare «Hester’n». Navnet kommer av at det på 1950-tallet kom ryttere på søndagstur fra ridehuset på Skøyen, og det dannet seg etter hvert en sti der. Turvei A3 ble anlagt senere.

Samlingsstedet midt i Husebygrenda ble døpt Mimrehaugen (eller «Mimmer’n»), fordi dette etter planen skulle bli et bra sted å sitte og «mimre» for første generasjons Grenda-boere, når de etter hvert ble gamle nok.

Fellesområdet nedenfor Husebygrenda barnehage kalles Pinnejordet. Området brukes blant annet til sankthansfeiring.

Barnehagen

Ved innflyttingen omkring 1950 var det mange barn i Husebygrenda, gjerne to-tre barn i hver husstand. I samarbeid med Husmødrenes Barnehager tok en arbeidsgruppe initiativ til å få etablert en barnehage. En arbeidsbrakke som sto på Mimrehaugen ble på dugnad flyttet opp i skogkanten, helt øverst i Grenda.

De første årene var det så mange barn at det måtte kjøres to skift. Det var en klausul på at et visst antall barn utenfra også skulle ha plass. Dermed var det ikke plass til alle Grenda-barna. For de minste barna ble det opparbeidet en park noe lenger opp i skogen, øverst i Hestestien. Om vinteren ble Konglebakken brukt som hoppbakke. Hver høst arrangerte Grendas pianolærer, fru Nordseth, konsert i barnehagen med sine elever.

Siden de som først flyttet inn i Husebygrenda var nokså jevngamle, var også deres barn relativt jevngamle. Etter hvert som disse barna vokste opp, ble tilskuddet av små barn i Husebygrenda lite. I mange år var det derfor stort sett barn bosatt utenfor Husebygrenda som gikk i barnehagen. De senere årene har det kommet mange barnefamilier til Husebygrenda, slik at de fleste barna i barnehagen i dag bor i Grenda.

I 1980 ble avtalen med Husmødrenes Barnehager sagt opp. Barnehagen blir nå drevet som privat, foreldredrevet barnehage, med egne vedtekter og rutiner.

Jubileumsbok

Til Husebygrendas 50-årsjubileum i 1998 redigerte beboerne Marta Norheim og Per G. Norseng en jubileumsbok, Husebygrenda 50 år. Drøm, virkelighet – og myter. Mer om Grendas historie og utvikling finnes der. Boka kan leses på Nasjonalbibliotekets nettside Bokhylla.no, her.

 

Borettslagets fellesarealer

Husebygrenda har flere fellesarealer som alle beboere kan benytte. Fellesarealene er Pinnejordet nedenfor barnehagen, Mimrehaugen og området nedenfor Mimrehaugen mot nærmeste husrekke, samt andre felt som ikke tilhører rådighetsområdet rundt et enkelt hus/en rekke. Frukttrær på fellesarealer kan høstes av alle beboere.

Fellesarealene vedlikeholdes ved hjelp av dugnader. Det forventes at beboerne deltar etter evne i dugnader som styret innkaller til.

Vedlikehold av fellesarealene skjer i hovedsak på vår- og høstdugnadene. For øvrig er den enkelte beboer ansvarlig for å rydde etter egen bruk av fellesarealer.


Barnehagen er Husebygrendas eiendom. Barnehagen skal også fungere som grendehus. Alle beboere har anledning til å leie lokalet til egne arrangementer, se informasjon under kapitlet Grendehus

Naturområdet bak barnehagen

Skogen bak barnehagen er Nordre Huseby Boligselskaps eiendom, men er regulert til naturområde i den kommunale reguleringsplanen (2017) og kan benyttes av Grendas beboere.

 

I reguleringsplanen står skogen omtalt slik: «Området skal ivaretas som naturområde med variert skogsvegetasjon, uten annen tilrettelegging enn vedlikehold av toppdekke på eksisterende stier. Fjerning av død ved og hogst er ikke tillatt. Syke eller døde trær kan fjernes om de utgjør en sikkerhetsrisiko. Vegetasjonsskjøtsel for å holde stiene åpne er tillatt.»

2        Kontaktinfo for forsikringsspørsmål, skader m.m.


Varsling ved skade

Se kapittel "Forsikring" i venstremenyen

Varsling ved tilstopping i avløp

Ved tilstopping i avløp, kontakt:

TT-Teknikk AS
E-post:
post@tt-teknikk.no
TIf: 02490 (Døgnservice, hele året.)

www.tt-teknikk.no

 

Varsling ved problemer med Internett og TV

Lynet Internett: http://lynet.no/support

Kundeservice 21 99 33 66

Oppgi kunde Husebygrenda Borettslag

RiksTV

RiksTV kundeservice: Tlf. 21 02 27 13

Mobil: 476 02 050

E-post: post@rikstv.no

Oppgi kunde Husebygrenda Borettslag

Regnskapsfører

Til å føre regnskapet har Husebygrenda en profesjonell regnskapsfører.

Husebygrendas regnskapsfører er:

AS Regnskapskontoret, Postboks 152, 2026 SKJETTEN

Telefon: 63 84 96 00
Telefax: 63 84 43 30

Kontaktperson: Lene M. J. Bråthen, autorisert regnskapsfører

E-post: braathen@regnskapskontoret.com

Tlf. 63 84 96 06

 

3        Vedlikeholdsplan for Husebygrenda

Husebygrenda etablerte i 2015-2016 en rullerende plan for ytre vedlikehold. Planen er basert på tidligere rekkefølge for maling av husene og en rotasjonstid på ca. 10 år.

Justeringer av hvilke hus som står for tur vil bli vurdert fra år til år, i hovedsak basert på husenes tilstand og tilgjengelig håndverkerkapasitet. Prioritering basert på andre kriterier som praktisk gjennomføring og økonomi kan også være aktuelt.

Tabellen under viser foreløpig vedlikeholdsplan for bygningsmassen fra 2017 til 2026.

(HBG = Husebygrenda, LHV = Lærer Holes vei, SKV = Skjerstadveien, SØ = Sørkedalsveien)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

HBG18

LHV07

SKV02

SKV04

LHV06

 

LHV04

LHV05

 

LHV02

SKV07

SKV08

SKV10

SØ127

HBG07

HBG09

HBG20

LHV01

 

HBG03

HBG05

LHV03

LHV09

SKV01

SKV03

SKV12

SØ131

SØ133

SØ135

SØ137

SØ139

HBG11

BHG

HBG12

HBG14

HBG16

HBG04

HBG06

HBG08

HBG10

 

Det planlagte, rullerende vedlikeholdet vil generelt bestå i følgende:

 • Mekanisk skraping av løs maling på utvendige vegger, vinduer, dører, balkonger, grunnmur, trapper, takrenner, nedløp og beslag.

 • Vasking av hele huset utvendig, inklusive rengjøring av tak og takrenner for mose, løv, etc.

 • Råttent trevirke skiftes

 • Skader på murpuss utbedres

 • Ytre treverk og mur males med maling og farge som beskrevet i Bygningsmessige bestemmelser kapittel X.X

 • Vinduer og dører kittes etter behov, og males

 • Ødelagte takrenner, nedløp og beslag repareres eller skiftes.

 • Eventuelle skader på takstein og undertak utbedres

 • Eventuelle skader på pipe utbedres

 • Dersom taket er gammelt og av en slik forfatning at det ikke holder ti år til, skal det skiftes. Dette innbefatter utskifting av takpapp, sløyfer, lekter og takstein. I tillegg skiftes alle takrenner, nedløp, beslag, vindskier, dekkbord og forkantbord.

 • Husvask skal i utgangspunktet også utføres en gang mellom det generelle vedlikeholds-intervallet, dvs. ca. 5 år etter siste maling. Det skal likevel baseres på behov, typisk som følge av veistøv for husene nærmest Sørkedalsveien, svartsopp innunder balkonger og skjermtak, etc.

Annet vedlikeholdsbehov som meldes inn av beboere eller på andre måter kommer styret til kjenne, og som anses tilstrekkelig prekært, vil bli forsøkt utbedret innen rimelig tid. I utgangspunktet vil dette bli lagt inn i påfølgende sesongs detaljplaner, men er det alvorlig forhold vil styret søke å få satt i gang utbedring tidligere.

4        Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Alle boligselskaper er pålagt å ha et system for internkontroll og helse, miljø og sikkerhet (HMS). Styret er ansvarlig for å sikre en tilfredsstillende internkontroll, herunder å bidra til forebygging av ulykker. Områder som omfattes av forskriften og er relevante for Husebygrenda, er bl.a. brann, elektrisitet og lekeplasser med utstyr. Borettslaget har ansvar for sikkerheten i fellesarealer. For Husebygrendas del gjelder dette barnehagen/grendehuset og to lekeplasser.

Andelseierne har selv ansvar for å sikre boligene og garasjene mot brann. Borettslaget plikter å informere andelseierne om deres ansvar. Nedenfor følger informasjon om andelseiernes ansvar.

Brannforebygging

Offentlig kontroll av elektriske anlegg (elsjekk) i Oslo foretas ca. hvert 20. år. Siste kontroll av elektriske anlegg i Husebygrenda ble gjort i 2005-2006. Neste offentlige kontroll forventes ca. i 2025.

I tillegg arrangerer borettslaget privat kontroll av elektriske anlegg. Denne kontrollen legges midt i perioden mellom hver offentlig kontroll og bekostes av borettslaget. Eventuelle avvik som blir funnet under elkontroll skal utbedres av andelseieren selv og for egen regning. I henhold til Grendas forsikringsavtale skal påviste avvik ved elektriske anlegg rettes umiddelbart. Siste private kontroll ble gjennomført høsten 2016.

Borettslaget har ansvar for montering av røykvarsler og manuelt håndslokkeutstyr i hver boenhet. Borettslaget har utstyrt hver bolig med håndslukkerapparat og røykvarsler(e) og står for kontroll/utskifting av utstyret, som er Husebygrendas eiendom.

Borettslaget står hver høst for utdeling av nye batterier til røykvarslere som er innkjøpt av Grenda. Beboerne skaffer selv batteri til eventuelle tilleggsvarslere.

Selv om borettslaget har ansvaret for montering av røykvarslere og manuelt håndslokkingsutstyr, har beboerne selv ansvar for å kontrollere at slokkeutstyret og røykvarslerne fungerer. Beboerne har også selv ansvar for å påse at seriekoblinger mellom hus (i rekkehus) og etasjer (i tomannsboliger) fungerer.

Brannvern

Brannvern handler om å forebygge og begrense brann. Å forebygge brann vil si å finne og fjerne brannkilder før brann oppstår. Å begrense brann vil si å treffe tiltak for at konsekvensene blir minst mulig dersom brann likevel oppstår.

Andelseierne er selv ansvarlige for å sørge for rømningsmulighet fra boligen ved brann.

Styret anbefaler at andelseiere sørger for å ha branntau i boligenes andre etage.

NB! I Husebygrenda angår brannforebygging også naboer i rekkehus og tomannsboliger. Norsk brannvernforening gir gode råd på nettsidene: http://www.brannvernforeningen.no/Brannvern-i-hjem-og-fritid

Se også Direktoratet for sikkerhet og beredskaps (DSBs) nettsider: https://www.dsb.no/

Sikkerhet på lekeplasser

Husebygrenda har to lekeplasser, én på Mimrehaugen og én i tilknytning til barnehagen. Borettslaget er ansvarlig for at lekeapparatene på Grendas lekeplasser er i forsvarlig stand. Foreldre og foresatte er selv ansvarlige for barns sikkerhet på lekeplassene. Utenfor barnehagens åpningstider gjelder dette også for barnehagens lekeplass.

Husebygrenda har inngått avtale om årlig ekstern kontroll av begge lekeplassene. Borettslaget har ansvar for å følge opp avviksmeldinger fra disse kontrollene. Den praktiske oppfølgingen av avviksmeldinger som gjelder barnehagens lekeplass er delegert til barnehagestyret.

5        Avfallshåndtering, kildesortering og dugnader

For sameier og næringsdrivende er regelen at ulåste avfallsbeholdere/søppelkasser skal stå 5 meter fra brennbar vegg. For privatpersoner finnes det ikke absolutte regler. Ifølge brannvesenet kan uforstand likevel føre til en avkortning i forsikringsoppgjøret. Retningslinjene for private søppeldunker er at de skal stå minst 2,5 meter ut fra brennbar vegg. Plassering av avfallsbeholdere er som regel gjort av kommunens renovasjonsetat. I særlige tilfeller avgjøres plassering av styret. Beholderne skal stå lett tilgjengelig for tømming.

Kildesortering

I Husebygrenda kildesorteres avfall i samsvar med Oslo kommunes bestemmelser.

Papirkonteinere er satt ut av kommunen rundt om i Grenda. Konteinere for glass og metallavfall står ved krysset Arnebråtveien/Jensmessveien og på bensinstasjonen på Smestad, der spesialavfall kan leveres. Konteinere for brukte klær/tekstiler står i Morgedalsveien ved Njårdhallen.

Oslo kommune har detaljert informasjon: https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/

Større enheter avfall leveres på Smestad gjenbruksstasjon, Ullernchausséen 26: https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/gjenbruksstasjoner/smestad-gjenbruksstasjon/

Dugnader

Hver vår og høst er det dugnad i Grenda. Som regel holdes dugnaden en søndag før 17. mai og en søndag i oktober-november. Styret innkaller skriftlig/på e-post. På dugnaden ryddes fellesarealer og det utføres spesielle oppgaver etter anmodning fra styret.

Vedlikeholdet av fellesarealene er avhengig av at beboere som er i stand til det, deltar på dugnadene. Det er tradisjon for godt oppmøte på begge dugnadene. Deltakelse på dugnadene er en fin måte å bli kjent med andre Grenda-boere på.

Konteinere og tilhenger

Det har tidligere vært satt ut konteinere på egnede steder i Husebygrenda. Dette er en ordning som nå er opphørt, ettersom det er kort vei til Smestad gjenbrukstasjon. Beboere kan benytte Grendas tilhenger for å kjøre bort avfall ved behov. (Les mer i Praktisk informasjon, avsnitt 5.)


Hageavfall

Umiddelbart før dugnader kan hageavfall legges på anviste plasser i Grenda. Dette gjelder kun innenfor to 14-dagers perioder hvert år, vanligvis tidlig i mai og sent i oktober. Avfallet blir hentet rett etter dugnadene. Som hageavfall regnes greiner, busker, løv og annet mindre avfall. Plastsekker tømmes på oppsamlingsplassen og tas med hjem.

Utenom dugnadsperiodene er det beboernes ansvar å frakte hageavfall til kommunalt mottak. Hageavfall bør ikke bli liggende, fordi råtnende materiale tiltrekker rotter og brunsnegler til hagen. Av samme grunn anbefales ikke åpen kompost.

Spesielt advares det mot å la nedfallsfrukt og matrester ligge i hagen. Nedfallsfrukt kastes i små mengder som matavfall, i større mengder som hageavfall.

Hageavfall fraktes til gjenbruksstasjon. Grendas tilhenger kan brukes til frakt. Nærmeste mottak er Smestad gjenbruksstasjon, Ullernchausseen 26.

Levering av epler

Dersom du har mer epler enn du kan spise og/eller vil plukke, kan de for eksempel leveres til

 • en attføringsbedrift som heter Epleslang, se mer info her: http://epleslang.com/ Bedriften tilbyr også å høste eplene fra private hager. Som takk mottar du en flaske eplemost.

 • Askim Frukt- og Bærpresseri. Innlevering i Oslo er ved Coop stormarked (tidligere Smart Club på Alnabru). For mer informasjon se http://www.afb.no. Her gir leverte epler fratrekk i pris på eplemost eller andre varer.

6        Felles arrangementer i Husebygrenda (Grendaåret)

Flere markeringer og aktiviteter arrangeres i løpet av et år i Husebygrenda. Det er felles markering av grunnlovsfeiring 17. mai, Sankthansaften 23. juni og 1. søndag i advent. Andre årlige aktiviteter er generalforsamling, samt høst- og vårdugnad.

Grunnlovsfeiring 17. mai: Det har vært felles feiring av 17.mai i Husebygrenda siden 1950. De første årene kom Gardemusikken hit ca. kl. 7 om morgenen og spilte ved Mimrehaugen da flagget ble heist. Barna gikk deretter til skolene sine. Etter skoletoget gikk barn og voksne i Grendas tog. De som hadde instrumenter, dannet orkester. Etterpå var det kaker, brus og lek med premier ved Mimrehaugen.

17. mai-feiringen har holdt seg i alle år og foregår omtrent på samme vis som tidligere. Festkomitéen deler ut invitasjon i postkassene og oppfordrer alle til å ta med kaker og kaffe/te, Is og brus blir solgt for noen kroner. Programmet starter normalt 13.30, med værforbehold. Etter sang og tog er det kaker, leker og konkurranser på Mimrehaugen. Venner og familie er velkomne til å være med på feiringen.


  

Sankthansaften: Sankthansaften har også lange tradisjoner i Husebygrenda. Tradisjonelt ble den 23. juni markert ved å tenne bål på Pinnejordet (nedenfor barnehagen). Denne tradisjonen ble for noen år siden tatt opp igjen. 

Rent praktisk kommer feiringen i stand ved at en enkeltperson søker om tillatelse til bålbrenning. Samme (edru) person må stå som ansvarlig for bål og slukking.

1. søndag i advent: 1. søndag i advent markeres ved at den store grana på Mimrehaugen pyntes med julelys. Markeringen starter med sang og tenning av juletreet. Etterpå går barn og voksne i fakkeltog til barnehagen hvor det serveres gløgg og pepperkaker.

For å komme i kontakt med komiteene for de respektive arrangementene – for eksempel for å tilby din innsats, send en e-post til styret.

7        Bredbånd og TV

Avtale om etablering av fiberbasert nett for Husebygrenda ble inngått fra 1. juli 2016 med firmaet Lynet (eid av Broadnet). Beboere kunne samtidig bestille TV-pakke fra RiksTV til en pris forhandlet av borettslaget.

Se kapittel 2 for info om kundeservice for internett og TV.

Parabolantenner: Oppsetting av parabolantenner er normalt ikke tillatt i Grenda. Kontakt styret ved eventuelle spørsmål.

8        Støyskjerm

En stor andel boenheter i Husebygrenda ligger tett opptil den sterkt trafikkerte Sørkedalsveien og er utsatt for støy både dag og natt. Disse boligene er i støysoner med grenseverdier over tillatte verdier for boligområder. Det har vært arbeidet med oppføring av ny støyskjerm gjennom mange år. På generalforsamling våren 2016 ble det vedtatt å bygge ny støyskjerm. Eksisterende støyskjerm ble oppgradert av Oslo kommune våren 2017. Den nye støyskjermen vil forlenge eksisterende skjerm, slik at alle boenheter langs Sørkedalsveien får støyskjerm. Forventet ferdigstilling av skjermen er 2018.

9        Husebygrenda barnehage

Husebygrenda barnehage er en foreldredrevet fulltidsbarnehage for 18 barn i alderen 3 til 6 år. Barnehagen ligger idyllisk til i skogkanten øverst i Husebygrenda og har store uteområder. Området, med blåbærtuer, blomsterenger, akebakker, lekeapparater og gapahuk, gir mange muligheter for lek og oppdagelser. Det er fire ansatte i barnehagen. Barnehagen tilrettelegger for skiskole om vinteren og drar på turer i byen og nærområdet hele året. For øvrig følges kommunens pedagogiske opplegg for barnehager. Barnehagen har et svært godt miljø, der både barn, ansatte og foreldre bygger langvarige vennskap og bekjentskaper.

Det er barn både fra Husebygrenda og fra andre nærområder i barnehagen, men de som bor i Husebygrenda har fortrinnsrett ved opptak. Ledige plasser blir tildelt på bakgrunn av ansiennitet (botid) i Grenda. 

Søknad om plass følger normal prosedyre i fellesopptaket til bydel Vestre Aker.

For mer informasjon om barnehagen, se omtale på Oslo kommunes nettsider her (https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-i-oslo/husebygrenda-barnehage/)

For å søke om plass i barnehagen, gå til søknadsportalen til Oslo kommune her (https://oslo.ist-asp.com/oslopub/login.htm)

10      Leie av grendehuset

Husebygrenda barnehage brukes også som grendehus. Beboere kan til en rimelig pris leie barnehagen/grendehuset til private arrangementer. Kontakt utleieansvarlig (se Grendehus i venstremenyen).

11      Parkering

Parkering tillates i overensstemmelse med offentlige parkeringsregler.

Husk at utrykningsbiler skal kunne passere uhindret.

Se også punkt 1.3 Biloppstillingsplass i Bygningsmessige bestemmelser.

Det oppfordres sterkt til å bruke garasjene til parkering.

12      Lån av tilhenger

Husebygrenda borettslag eier en liten tilhenger av edel og gammel årgang. Tilhengeren er fra 1977 og til fri bruk for medlemmene i borettslaget. Kontakt ansvarlig (se Tilhenger)

13      Kontakt med styret og felles e-post til beboere

Se venstremeny for e-postadresse til styret, andre kontakter og adresse for sending av felles e-post til alle beboere. Både mottak av meldinger som går ut til alle beboere og sending av e-post via beboerlisten forutsetter at egen e-postadresse er meldt inn til styret.Comments