Beboerboka‎ > ‎

2. Litt om borettslag

Hva er et borettslag?

Husebygrenda er et borettslag. Det er en spesiell eieform som er regulert av en egen lov, Lov om burettslag. Hva betyr dette for oss?

Vi eier tomt og boliger i fellesskap gjennom et andelslag. Vi har hver vår andel som gir én stemme i borettslagets besluttende organ, generalforsamlingen. At vi eier i fellesskap, betyr at det bare er i fellesskap vi kan ta vare på de verdiene som tomt og bolig utgjør. Det som skjer i styret og på generalforsamling, knyttet til for eksempel vedlikehold og økonomien i borettslaget, er altså avgjørende for de verdiene den enkelte av oss eier. At vi eier i fellesskap, betyr også at det bare er borettslaget som kan ta opp lån mot pant i eiendommen.

Som andelseier har vi rett til å leie en bolig av borettslaget (borett). Vi leier altså bolig av oss selv. At det er et leieforhold, framgår av at vi betaler husleie, og av at borettslaget kan ta affære mot oss dersom vi ikke betaler husleien eller på annen måte ikke overholder leieforpliktelsene.

Vi har rett til å overføre vår andel til andre. I praksis betyr dette at vi kan selge vår rett til å leie boligen av borettslaget. I dag er prisene på boliger i borettslag ikke regulert, og prisene ved kjøp og salg av slik "leierett" er om lag som prisene på selveide boliger. Å bo i et borettslag blir altså i praksis en mellomting mellom å eie i fellesskap og å eie selv.

Som borettslag må vi følge bestemmelsene nedfelt i borettslagsloven. Det betyr blant annet at vi må avholde generalforsamling, fastsette vedtekter og velge styre. På denne måten får vårt fellesskap styrende organer som kan fatte avgjørelser som binder alle andelseierne. På denne måten unngår borettslaget å bli handlingslammet dersom noen av andelseierne for eksempel ikke vil være med på det flertallet ønsker.

Sist men ikke minst, det å bo i et borettslag gir et spesielt menneskelig fellesskap. En del oppgaver kan bare løses sammen. Til dels er det bare gjennom å gjøre en innsats for fellesskapet at vi kan gjøre en innsats for oss selv. Dette skaper gjensidig avhengighet.

Å bo i borettslag innebærer altså både rettigheter og plikter. Dersom vi alle er klar over det, og tar ansvaret det medfører, kan vi ha det godt i Husebygrenda.
Comments