Beboerboka‎ > ‎

2.1 Vedtekter

Borettslagsloven regulerer et stykke på vei hvilke regler borettslaget må følge og hvilke rettigheter og plikter vi har som andelseiere. Det er lovfestet at et borettslag må ha vedtekter.

Vedtektene er borettslagets egen "grunnlov". Derfor må det 2/3 flertall til på generalforsamling for å gjøre endringer. Vedtektene er bindende for styret og generalforsamlingen. Vedtektene omhandler i hovedsak to viktige forhold:

  • Regulering av forholdet mellom andelseier og borettslaget
  • Regler for styret og generalforsamlingen

VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA BORETTSLAG

Sist endret etter ordinær generalforsamling 2. april 2008

§ 1
Lagets navn, forretningskontor, lagsform og ansvar
Lagets navn (firma) er Husebygrenda borettslag med forretningskontor i Oslo. Laget er et andelslag med begrenset ansvar. Andelseierne har ikke personlig ansvar for lagets forpliktelser.

§ 2
Formål
Lagets formål er å administrere boligbygg og gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom. Formålet er videre å erverve eller forestå oppføringen av andre bygg som skal brukes til felles formål for andelseierne. Lokalene i byggene kan utleies i sammenheng med lagets øvrige virksomhet.

Videre har laget til formål å organisere og forvalte andre tiltak som har sammenheng med andelseiernes bointeresser.

§ 3
Andeler og andelseiere
Andelenes pålydende er kr 100.
Bare fysiske personer kan være andelseiere i borettslaget.
Ingen kan eie mer enn én andel.
Bare den som bor eller skal bo i boligen, kan bli eier av sameiepart i andel på annen måte enn ved arv.

§ 4
Overføring av andel
En andelseier har rett til å overdra sin andel etter reglene i lov om borettslag §4-4 - §4-7.

§ 5
Godkjenning av ny andelseier
Den som erverver en andel, må godkjennes av styret for at et erverv skal bli gyldig overfor laget. Styret kan nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med § 3 i disse vedtekter. Videre kan styret nekte godkjenning når det ellers er saklig grunn til det.
Nekter styret å godkjenne erververen som andelseier, skal det gi ham og overdrageren skriftlig melding i rekommandert brev om dette innen tjue dager etter at styret har mottatt søknaden om godkjenning. I meldingen skal det gis opplysning om grunnen til avslaget.
Unnlater styret å gi slik melding er erververen i alle tilfelle å anse som godkjent. Når en andel skifter eier, skal den nye eier gi melding herom til laget, selv om styrets samtykke ikke er nødvendig.
En erverver av en andel har først rett til å bebo den bolig som er knyttet til andelen, når han er godkjent av styret eller styrets avslag er kjent ugyldig ved endelig dom.
Eventuelle utgifter ved ervervelsen betales av den nye andelseier.

§ 6
Overlatelse av bruken til andre
Dersom andelseieren, selv eller slik person som nevnt i borettslagsloven § 5-6 første ledd nr 3 har bodd i boligen i minst ett av de to siste årene, kan han, med styrets samtykke, overlate bruken av boligen til andre for opp til tre år. Samtykke kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det.
Andelseieren kan ellers med samtykke fra styret overlate bruken av hele boligen dersom

  1. andelseieren er en juridisk person, eller
  2. andelseieren skal være borte midlertidig som følge av arbeid, utdannelse, militærtjeneste, sykdom, eller andre tungtveiende grunner, eller
  3. et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedadstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, eller
  4. det gjelder bruksrett noen har krav på etter ekteskapsloven § 68 eller husstandsfellesskapsloven § 3 annet ledd.

Samtykke kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det.
Har styret ikke sendt svar på en skriftlig søknad om godkjennelse av bruker innen en måned etter at søknaden er kommet frem til styret, skal brukeren regnes som godkjent.
Andelseier som selv bor i boligen kan overlate bruken av deler av boligen (hybel) til andre. Styret skal gis skriftlig meddelse innen én måned.
Eier flere en andel sammen, skal det regnes som overlatelse av bruken av boligen dersom en eller flere av sameiepartene ikke bor i boligen.

§ 7
Salgspålegg
Dersom en andelseier på tross av advarsel vesentlig misligholder sine forpliktelser, for eksempel i henhold til borettslagsloven, vedtekter eller husordensreglene, eller ved manglende husleieinnbetalinger, kan laget pålegge ham å selge andelen, jf. borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.

§ 8
Styret
Laget ledes av et styre som består av en leder som velges ved særskilt valg og 4 andre medlemmer med 4 varamedlemmer. Førstevaramedlem skal alltid innkalles til styremøtene.
De av generalforsamlingen valgte 4 styremedlemmer velges for et tidsrom av to år. Leder og varamedlemmene velges for ett år. Styret velger innen sin midte nestformann.
De valgte tillitsmenn kan gjenvelges.

§ 9
Styrets oppgaver og vedtak
Styremøte sammenkalles av formannen. Krever et styremedlem, forretningsfører eller revisor at det skal holdes styremøte, skal formannen uten opphold etterkomme kravet.
Styremøter ledes av formannen eller i hans fravær av nestformannen. Er disse ikke til stede, velger styret en møteleder.
Styret kan treffe vedtak når minst tre styremedlemmer eller varamedlemmer er tilstede på møtet og minst tre stemmer for vedtaket. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget.
Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger i henhold til borettsloven.
Styret kan ikke uten at generalforsamlingen med minst 2/3 av de avgitte stemmer har samtykket:
1. ombygge, påbygge eller rive de hus laget eier, bygge nye boliger, selge eller kjøpe fast eiendom eller på annen måte endre bebyggelsen eller tomten.

2. gjennomføre tiltak ellers når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for laget på mer enn 5 % av den årlige husleien.

Styret har rett til å gjennomføre refinansiering av lagets lån, såfremt lånesummen ikke økes.
Styret har plikt til å løse borettstvister mellom borettshavere. Styrets avgjørelse kan innankes for generalforsamlingen av en eller begge parter.

§ 10
Firmategning
Styret representerer laget utad og tegner dets firma. Styret kan gi styremedlemmer eller forretningsfører rette til å tegne lagets firma. Slik fullmakt kan når som helst kalles tilbake.

§ 11
Generalforsamling
Den øverste myndighet i laget utøves av generalforsamlingen som ledes av styrets leder eller - dersom generalforsamlingen beslutter det - av en møteleder valgt av generalforsamlingen, jf. borettslagslovens § 57. Ordinær generalforsamling holdes hvert år så snart regnskap og beretning foreligger - og senest innen 30. juni.
Alle andelseiere har rett til å være tilstede i generalforsamlingen med forslags-, tale- og stemmerett. Andelseiers ektefelle, samboer eller annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være tilstede og til å uttale seg.
En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha felles fullmektig.
Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret, revisor eller minst 1/10 av andelseierne skriftlig krever det, eller ekstraordinær generalforsamling forlanges innkalt i henhold til vedtektenes § 8, pkt. 4. I innkallingen må oppgis hvilke saker som skal behandles.
Innkalling til så vel ordinær som ekstraordinær generalforsamling skal skje ved skriftlig varsel til de andelseiere som har kjent adresse. Årsregnskap, årsmelding og revisjonsberetning skal vedlegges innkallingen til ordinær generalforsamling. Innkallingen skal skje med minst 8, høyst 20 dagers varsel for ordinære og ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan likevel, om det er nødvendig innkalles med kortere frist som dog skal være minst tre dager.
Saker som en andelseier ønsker behandlet av den ordinære generalforsamling, skal nevnes i innkallingen når det framsetts kav om det senest tre uker før generalforsamlingen.

Ordinær og ekstraordinær generalforsamling kan ikke treffe beslutning om andre saker enn dem som er klart angitt i innkallingen.


§ 12
Saker som skal behandles på generalforsamlingen
På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles:
1. Konstituering
a) Opptak av navnefortegnelse
b) Valg av protokollfører og av minst en andelseier til å undertegne protokollen sammen med møteleder
c) Spørsmål om møtet er lovlig innkalt
2. Godkjenning av årsmelding fra styret
3. Godkjenning av årsoppgjøret, og i den sammenheng spørsmål om anvendelse av overskudd eller dekning av tap
4. Spørsmål om ansvarsfrihet for styret
5. Godtgjøring til styret og revisor
6. Andre saker som er nevnt i innkallingen
7. Valg av styremedlemmer med varamenn. Sistnevnte velges i nummerorden.
8. Valg av valgkomité
9. Valg av et plan- og arkitekturutvalg (PAU). Utvalget konstituerer seg selv.


§ 13
Vedtak på generalforsamlingen
Med de unntak som følger av loven eller vedtektene treffes alle beslutninger med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. Har han ikke stemt, eller det gjelder valg, avgjøres saken ved loddtrekning.
Valg skal foregå skriftlig i fall det foreligger flere forslag, og møtelederen eller minst 1/10 av de frammøtte andelseiere krever det. Hver andelseier har én stemme.
Over generalforsamlingen føres protokoll hvor valg og vedtak føres inn. Undertegnet protokoll sendes alle andelseiere med kjent adresse, normalt innen en uke etter generalforsamlingen.

§ 14
Revisjon
Borettslagets revisor velges av generalforsamlingen og tjenestegjør inntil annen revisor velges i hans sted. Generalforsamlingen kan bare velge ny revisor når det er sagt i innkallingen at det vil bli fremmet forslag om dette. Revisors godtgjørelse fastsettes av generalforsamlingen.

§ 15
Oppløsning
Vedtak om frivillig oppløsning av laget kan alene fattes av 2 på hverandre følgende general-forsamlinger med minst fire ukers mellomrom. Den ene skal være ordinær generalforsamling. På begge generalforsamlinger kreves minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer for en oppløsning.

§ 16
Vedtektsendring
Vedtektsendring kan bare besluttes av en generalforsamling med minst 2/3 av de avgitte stemmer.

§ 17
Forholdet til borettslagsloven
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter eller av husordensreglene, gjelder lov om borettslag av 6. juni 2003 nr 39 med senere endringer. 

Comments