Beboerboka‎ > ‎

2.2 Husordensregler

Husordensreglene har en todelt hensikt:

  • verne om borettslagets eiendom
  • sikre gode naboforhold

Beboerne er forpliktet til å følge husordensreglene jamfør vedtektene §6.

Husordensreglene fastsettes og endres av generalforsamlingen med mer enn 50% av avgitte stemmer.

Hver enkelt av oss har muligheten til å påvirke "kjørereglene" i Grenda gjennom å komme med forslag til endringer og tilføyelser, og gjennom deltagelse på generalforsamlingen.

Husordensreglene til Husebygrenda Borettslag følger nedenfor. Husordensreglene inkluderer også følgende kapitler i Beboerboka:

 
HUSORDENSREGLER FOR HUSEBYGRENDA BORETTSLAG

Sist endret på ordinær generalforsamling 14 april 2005

§ 1
Alminnelige bestemmelser

Hensikten med husordensreglene er å verne om lagets eiendom og sikre gode naboskapsforhold. Det henstilles derfor til alle å opptre med forståelse og hensyn overfor hverandre og respektere hverandres eiendom og interesser. Beboerne er forpliktet til å følge husordensreglene, jamfør vedtektenes § 67 og 17.. Tvister mellom beboerne om forståelsen av reglene avgjøres av styret.

§2
Bruk av leiligheten

Leiligheten må ikke brukes slik at andre sjeneres. Derfor må bruk av egne rom ikke skje på en slik måte at andre sjeneres ved lukt, stank eller bråk.

Husk at det er lydt!

Borettshaveren er selv ansvarlig for skader som påføres leiligheten eller avløp på grunn av uforsiktighet.

Før kl. 7.00 og etter kl. 22.00 bør det være ro i leiligheten. Sett ikke radio og TV på sterkere enn høyst nødvendig.

Eventuelle klager avgjøres av styret.

§3
Tomannsboliger

Vask og vedlikehold av felles ganger, trapper og fellesrom er borettshaverne i fellesskap ansvarlig for.

Felles strømanlegg, utskifting av lyspærer og sikringer, samt vedlikehold av felles anlegg, er borettshaverene også i fellesskap ansvarlig for.

Kjeller i tomannsbolig deles i to sammenhengende, rettferdige enheter dersom begge eller den ene part ønsker dette. For å påse en rettferdig deling m h t areal og kostnader, skal alle delingsforslag behandles og avgjøres av styret. Det foreligger tre løsninger som er veiledende ved deling, jf legg [ ] i beboerboken.

§ 4
Husdyrhold

Husdyrhold tillates ikke uten styrets samtykke. Gitt tillatelse kan trekkes tilbake. Det vises til gjeldende bestemmelser, f.eks. båndtvang for hunder.

§5
Utøy og sopp

Leieboerne må straks melde fra til styret hvis det merkes sopp, veggdyr, kakerlakker eller andre skadedyr i leiligheten. Styret har anledning til å foreta inspeksjon av leilighetene og kan da ta med seg fagfolk.

Hvis det er påvist utøy eller sopp i en leilighet, må leieboeren for egen regning gjøre det nødvendige for å få gjort leiligheten ren, og må ellers rette seg etter de pålegg som styret gir.

§6
Utvendig orden

Søppelkasser*Avfallsbeholdere: *Plassering avgjøres av styret. Avfall må pakkes godt inn. Påse at lokket ligger på.

Papircontainere: Her kastes aviser, ukeblader, brosjyrer, papp, annet papir og rengjorte drikkekartonger.

Snørydding: Det pålegges de enkelte borettshavere å foreta snørydding og sandstrøing på gangvei langs rådighetsområdet og stikkvei fra hus til kjørevei.

*Biler: *Tillates bare i regulerte veier overensstemmende med gjeldende parkeringsregler (f.eks. 4 meter fra veikryss). Snuplasser må ikke benyttes til parkering. Vrakbiler må ikke hensettes i Grenda. Bil og garasjer må ikke brukes slik at naboene sjeneres unødig. Det er ikke tillatt å benytte garasjene som verksted for ervervsmessig virksomhet.

*Tørkeplasser: *Disponeres etter tur. Vedlikeholdet av tørkeplassene (f.eks. maling) er brukernes ansvar.

Parabolantenner: Det tillates ikke oppsetting av parabolantenner i Grenda. Oppsetting av parabol kan likevel godkjennes av styret i særlige tilfeller etter skriftlig søknad.

§ 7
Bruk, beplantning og vedlikehold av rådighetsområder og friarealerog fellesarealer

a) Avgrensning av rådighetsområder
Området ut til nærmeste vei, utfartsløype, friareal, nabohus eller tilsvarende grense er rådighetsområdet for husets (rekkens) beboere.

Yttergrensene mot vei, utfartsløype, friareal eller nabogrense skal ikke merkes ved gjerde eller lignende uten etter vedtak av generalforsamlingen.

b) Oppdeling og bruk av rådighetsområde rundt de enkelte hus (rekker)
Grenser for rådighetsområdene mellom leilighetene, både for rekkehus og tomannsboliger, fastsettes av styret.

Dersom andelshavere seg imellom avtaler andre grenser og regler for utnyttelsen av rådighetsområdet, bortfaller disse dersom en av andelene skifter eier.

I tilfelle av uenighet om fordelingen eller senere tvister, avgjøres spørsmålet av styret.

For begge hustyper gjelder at borettshaverene plikter å vedlikeholde plener, hekker, busker og trær. Beplantning eller annet som bryter helhetsvirkningen eller sjenerer nabo (f.eks. trær som fratar utsikten) er ikke tillatt.

Enhver borettshaver har ansvar for vedlikehold av sin del av rådighetsområdet.

Oppsetting av gjerder er ikke tillatt. Grendas beboere har fri ferdsel på Grendas område. Ferdsel over andre borettshaveres rådighetsområde må skje hensynsfullt.

c) Fellesarelaer
Fellesarealer er: Skogen ovenfor og sletta nedenfor barnehagen, Mimrehaugen og sletta bakenfor, samt i tilfelle andre felter som ikke legges til rådighetsområdet rundt et enkelt hus (rekke).

Fellesarealene vedlikeholdes ved hjelp av dugnader. Beboerne skal delta etter evne i de dugnader styret innkaller til.

§ 8

Se 3.1 Ytre og indre vedlikehold

§ 9

Se 3.2 Fasadeendringer, tilbygg, andre endringer

§ 10

Se 3.3 Garasjer

§ 11
Endringer i husordensreglene

Husordensreglene fastsettes/endres av generalforsamlingen med mer enn 50% av de avgitte stemmer.

Comments