Beboerboka‎ > ‎

3.2 Fasadeendringer, tilbygg, andre endringer

NB: Vennligst merk at teksten i hele kapittel 3 med underpunkter vil bli oppdatert når kommunens verneplan for Husebygrenda borettslag er vedtatt (forventet i 2014). I mellomtiden er det forbud mot alle tiltak. Ta kontakt med styret hvis du har spørsmål knyttet til husfasaden eller andre forhold som gjelder utseende eller skade på hus, tilbygg, boder, plattinger,  skillevegger eller lignende.
 
Husebygrenda er et boligfellesskap og skal være et arkitektonisk helhetlig område. Prinsippet er at Husebygrenda skal beholde sitt helhetlige arkitektoniske preg. Tilbygg og fasadeendringer på husene skal derfor utformes i samsvar med grendas opprinnelige arkitektur. Videre vil det stilles krav til at endringer av bygningene tilfredsstiller Plan- og bygningsloven.

Fasadeendringer

De største fasadeendringer vil være ved tilbygg til bygningene. Mindre fasadeendringer kan være utskifting av vinduer og ytterdører, utvidelse eller innsetting av nye vinduer og dører m.m. Alle slike arbeider skal forelegges styret til godkjenning før noe arbeid foretas.

Styret vil stille som krav at nye vinduer og ytterdører har et utseende som de originale vinduer og dører. Vinduer (utenom de som er fastmonterte) skal være av type utadslående med sprosser. For kjellervinduer henvises til etterfølgende beskrivelse (se 3.2.1).

Styret vil for hver sak vurdere om de ønskede endringer er så omfattende at saken må forelegges generalforsamlingen. Styret gir da sin innstilling til generalforsamlingen.

Tilbygg

Generalforsamlingen har godkjent enkelte standard utbygginger. Det gjelder:
a. Inngangsiden av rekkehus (en etasje + kjeller i hele husets lengde)
b. Innbygging av veranda på rekkehus
c. Verandasiden av tomannsbolig, (1 etasjes leilighet, i hele husets lengde)
d. Sportsbod på inngangsiden av rekkehus.

Interiørmessig utforming er opp til den enkelte.

For alle utbyggingene er det utarbeidet tegninger med vindusløsninger. Tegningene stilles gratis til disposisjon for andelseierne.

Styret har fullmakt til å godkjenne søknader som er i tråd med disse standardene. Eventuelt andre utbygginger må godkjennes av generalforsamlingen.

Tilbygg krever byggemelding til kommunen. Det er borettslaget v/styret som står som tiltakshaver ved byggemelding.

Skal du søke om tilbygg i henhold til en av +de godkjente løsningene+, skal følgende framgangsmåte følges:

  1. Ta kontakt med styret.
  2. Styret vil stille til tegninger til disposisjon.
  3. Andelseier fyller ut alle nødvendige søknadspapirer som kreves for byggemelding til kommunen, og leverer disse til styret for godkjenning og for underskrift.
  4. Før godkjenning gis vil styret innhente uttalelse fra Grendas plan
    - og arkitekturutvalg.
  5. Før godkjenning kan gis, må det undertegnes en erklæring om at alt ansvar vedrørende utbygging påfaller andelseieren.

Alle omkostninger knyttet til søknaden utover utgifter ved bruk av standardtegninger, skal betales av andelseieren.

Dersom du ønsker å ta opp spørsmål om utbygging som ikke er godkjent av generalforsamlingen, må dette forberedes som et forslag til generalforsamlingen. Det betyr at forslaget må være styret i hende senest 3 uker før generalforsamlingen. I sakspapirene må det følge med tegninger av det foreslåtte tilbygget som opplyser forslaget på en tilstrekkelig måte

Hvis du har spørsmål angående utbygging, ta kontakt med styret. Du kan også få gode råd ved å kontakte andre i grenda som har bygget ut.

For å dekke inn økt forsikring og økte kommunale avgifter vil andelseiere som bygger ut få hevet sin husleie om lag tilsvarende utvidelsen av arealet.

Utegulv (platting)

Utegulv (platting) som legges i hage, f.eks. utenfor verandadør, bør legges slik at den ikke vesentlig endrer synsinntrykket av husets tilpasning til tomta. Det bør ligge i nivå med terrenget der den legges. Dersom det legges fra vegg og ut, og terrenget heller noe inn mot huset, bør det ligge i nivå der det møter terrenget. Hvis utegulvet i ytterkant må løftes noe fra terrenget for å bli plant, bør en fylle opp med masse slik at gulvet flukter med terrenget.
Rimelig tid i forkant av at gulvet legges, skal styret orienteres, f.eks. med en enkel tegning.
Hvis en for å legge gulvet må bygge det vesentlig opp på en eller flere kanter (også mot vegg), slik at det framstår som en bygningskonstruksjon (ny terrasse) vil det kreve byggemelding og kommunal godkjenning. Byggemelding må godkjennes av styret. Styret må da behandle saken og styret vil da vurdere om konstruksjonen ikke vesentlig endrer synsinntrykket av huset tilpasning til tomta. Er man i tvil om det kreves byggemelding, så ta kontakt med styret.

Andre endringer

Dersom man ønsker å sette opp fast skjerming på verandasiden mellom rekkehusene, skal det brukes en standard løsning som er utarbeidet av Grenda. Styret har tegninger til denne. Oppsett av fast skjerming forutsetter at begge parter er enig om dette.

Innvendige endringer som endrer/øker boligens beboelsesareal skal også godkjennes av styret. Dette er nødvendig av flere grunner.

  • slike endringer kan være byggemeldingspliktige
  • slike endringer vil kunne få konsekvenser for beregning av avgifter og forsikring

Dersom endringen fører til økte avgifter eller forsikring, vil utgiftene bli utlignet i husleien for den andelshaver det gjelder.

Comments