Beboerboka‎ > ‎

3.3 Garasjer

NB: Vennligst merk at teksten i kapittel 3 med underpunkter vil bli oppdatert når kommunens verneplan for Husebygrenda borettslag er vedtatt (forventet i 2014). I mellomtiden er det forbud mot alle tiltak. Ta kontakt med styret hvis du har spørsmål knyttet til husfasaden eller andre forhold som vedrører utseendet på hus, tilbygg, boder, plattinger eller skillevegger.

Eierforhold

Garasjene eies av den enkelte andelseier. Tomta eies av borettslaget. Garasjeeieren fester tomta gratis av borettslaget under forutsetning av at nødvendig ytre vedlikehold gjennomføres. Garasjen/garasjetomten skal følge boligen ved salg.

Vedlikehold

Siden garasjene ikke eies av borettslaget, er det den enkelte garasjeeiers ansvar å sørge for nødvendig vedlikehold. Dersom nødvendig vedlikehold ikke foretas, kan styret på vegne av garasjeeierne utføre dette vedlikeholdet for eierens regning. Eieren vil få skriftlig varsel i rimelig tid før slikt arbeid igangsettes.

Garasjeplan

Det er utarbeidet en garasjeplan for hele Grenda med inntegnet garasjeplass for hver leilighet, se vedlegg. Planen ble vedtatt på generalforsamling den 14.02.2001. Det er ikke noe i veien for å bytte garasje/garasjeplass med en annen beboer. Det må skje på frivillig basis og ordnes direkte mellom dem det gjelder. Et slikt bytte må meldes til, og godkjennes av styret, før det trer i kraft.

Utforming av og farger på garasjer

Styret har fastsatt standard for farger på garasjene med utgangspunkt i fargesettingen på nærliggende hus. Ved bygging av ny garasje forutsettes det at disse fargene brukes. Styret vil gi andelseier opplysning om hvilke farger som skal brukes på den enkelte garasje når styret godkjenner søknaden.

Søknad om bygging av garasje

Bygging av garasje krever byggemelding til kommunen. Skal du søke om å bygge garasje må følgende framgangsmåte følges:

  1. Hvis garasjen etter planen skal ligge sammen med flere garasjer, sjekk med de andre som har plass samme sted om de er interessert i å bygge samtidig.
  2. Andelseieren fyller ut og underskriver byggemeldingen. Det skal følge tegninger med søknaden. Garasjen må utformes slik at den ikke legger hindringer i veien for senere bygging av garasjer på tilstøtende garasjeplasser.
  3. Utfylt søknad leveres styret for godkjenning. Det skal følge med en bekreftelse på hvilke andre garasjeplass"eiere" som er kontaktet.
  4. Styret vil i saker vedrørende bygging av garasjer innhente uttalelse fra Husebygrendas plan- og arkitekturutvalg som bl.a. sjekker at alt er i samsvar med Grendas retningslinjer for garasjebygging og i bebyggelsen for øvrig og foreslår fargesetting.
  5. Andelseieren ekspederer søknaden selv til kommunen.

Når du skal bygge ut på huset ditt, er det borettslaget som skal være søker overfor kommunen. Dette er fordi det er borettslaget som formelt er eier av boligene. Når du skal bygge garasje, er det den enkelte andelseierborettshaver som er søker, fordi garasjene er personlig eiet. Borettslaget v/styret må imidlertid godkjenne søknaden fordi boretts-laget eier tomten.

Styret vil forutsette, for å godkjenne søknader om bygging av garasje, at garasjer som etter planen skal ligge inntil den det søkes om, senere kan bygges sammen med eksisterende garasje.

Bygging

Før klargjøring av garasjetomt og bygging av garasje settes i gang, skal styret kontrollere den faktiske plasseringen sammen med garasjeeier. Garasjebygger må ta initiativ til denne befaringen. Det er svært viktig at garasjer plasseres i terrenget i samsvar med garasjeplanen.

Hvis det er nære naboer til garasjen, må disse varsles før bygging starter. Det må garasjeeieren selv gjøre.

Etter bygging skal området rundt garasjen ryddes og bringes tilbake til en stand som før bygging, for eksempel gjennom planering, planting og såing av gress. Dette er garasjeeierens ansvar og må bekostes av ham/henne.

Forsikring

Garasjer er ikke dekket av fellesforsikringen for borettslaget. De må forsikres separat av den enkelte eier.

Biloppstillingsplass

Den enkelte borettshaver har anledning til å legge heller, asfaltere eller lignende på en del av sitt rådighetsområde eller på sin angitte garasjeplass for å lage biloppstillingsplass, dette må imidlertid søkes om og godkjennes av styret. Det er ikke anledning til å legge innkjøring til en slik plass over et fellesområde. Det er heller ikke anledning til å reservere parkering på annen måte på veier og fellesområder.

Husk
  • Garasjen/garasjeplassen skal følge leiligheten ved salg.
  • Garasje-/garasjeplasseiere bes benytte plassene sine og ikke parkere langs kjøreveier eller på snuplasser.
Comments