Beboerboka‎ > ‎

6.2 Nærmere beskrivelse av tilbygg og anvisninger for utførelse

Nærmere beskrivelse av tilbygg og anvisninger for utførelse

1    Rekkehus - Innbygget veranda (langt tak) 

Innbygging av veranda med utvendig forlenget gulv og tak 

 

          


Tilbygget er innbygging av overdekket veranda med stort, nytt glassfelt mot vest. Verandadøren er flyttet fra vestveggen til sørgavlen. Veranda og tak forlenges noe mot sør slik at det dannes en mindre overdekket veranda. Trappen flyttes tilsvarende mot sør langs huset.

Spesifikasjoner

1.1     Oppbygging, konstruksjon, løsninger

Bærebjelke

Betongbjelken langs forsiden av verandaen forlenges frem til enden av ny, forlenget veranda.

Bjelken bæres av en ny, liten betongsøyle med samme form og plassering i forhold til verandabygget som opprinnelig løsning.

En av betongblomsterkassene som opprinnelig er plassert på bjelken kan flyttes mot sør på ny del av bjelken. I overgang mellom ny vegg og eksisterende betongbjelke skal det være beslag.

1.2     Gulv, dekke

Forlenget veranda og trapp

Det støpes nytt betongdekke som forlengelse av eksisterende terrassegulv, i samme nivå som dette og avsluttes med støpt trapp til terreng. Alternativt kan forlengelsen utføres med tregulv og avsluttes med tretrapp. Gulvet bæres av forlenget betongbjelke og grunnmur.

Ny trapp støpes på samme måte som eksisterende, eller utføres som tretrapp.  Trappen kan trekkes ca. 50 cm ut fra kjellermur for å unngå ev. konflikt med kjellervinduer. Det lages lysgrav som beskrevet i kap. 7.7 ved behov.

Merk: I godkjente tegninger fra Byantikvaren til tiltaket Rekkehus – Innbygget veranda, står det under «Utførelse» at forlengelse av terrassegulv og trapp skal utføres i betong. Etter politisk behandling av reguleringssaken ble det imidlertid også godkjent at forlen­gelse av terrassegulv og trapp alternativt kan utføres i tre, slik det er beskrevet over.

1.3     Innvendig gulv i tilbygget

Det bygges opp isolert, forskriftsmessig gulv over betongverandaen. Gulv kan flukte med eksisterende innvendig gulv i huset, eller legges på et lavere nivå. Høyde på verandadøren tilpasses slik at overkant dør flukter med overkant vindu.

Trinn opp fra utvendig veranda til døren utføres som løst tretrinn tilsvarende dagens løsning.

1.4     Yttervegger

Eksisterende hjørnestolpe som bærer verandatak gir plasseringen av to nye yttervegger.

Veggene er isolerte med utvendig panel tilsv. eks. yttervegg. Ruteinndelt glassfelt V-11 fyller det meste av vestveggen. Eksisterende, dobbel verandadør flyttes til gavlveggen mot sør. Ev. settes ny dør YD-03 inn.  Verandadøren skal midtstilles på veggen. For nordligste hus i rekkene, må også yttervegg mot nord isoleres.

Eksisterende glassfelt på nordvegg på nordlig hus bør opprettholdes.  Eventuelt kan det erstattes med tett vegg der dette er mer hensiktsmessig.

1.5     Tak

Eksisterende tak forlenges til samme posisjon mellom to vinduer i annen etasje som opprinnelig tak.

Tak over oppvarmet tilbygg skal isoleres og luftes på forskriftsmessig måte.

Forlenget tak skal ha horisontal bordhimling og samme detaljering som eksisterende veranda.

Den typen takstein som nå brukes ved omlegging av hustak gjelder også for nye påbygg.

Forlenget tak bæres av trestolpe tilsvarende opprinnelig tak. Merk stolpens spesielle utforming med bordkledning og «negative» hjørner. Stolpe og himling males hvit.


       

 

1.6 Hva søknaden til PBE skal inneholde

Se kap. 2 i del 6.1 for generell info om søknadsprosedyren.

PBE skal ha søknad fra andelseier som skal inneholde følgende:

 1. PBEs søknadsskjema

 2. Situasjonsplan (kart over rekkens eller tomannsboligens beliggenhet i Grenda)

 3. Tegninger av eksisterende plan, snitt og fasade (fås hos PBE)

 4. Tegninger av ny fasade (tilbygg eller annen fasadeendring)

 5. Bekreftelse på godkjenning fra borettslagets styre

 6. Ev. nærmeste naboers godkjennelse av nabovarsel

2    Rekkehus - Innbygget veranda (kort tak)

Innbygging av eksisterende veranda, kort tak

 

          

 

Spesifikasjoner.

Tilbygget er det samme som Alt.1, men verandaen og taket er ikke forlenget.

Tilbygget er kun innbygging av eksisterende betongveranda med ny yttervegg på to sider, stort glassfelt i front og glassdørene flyttet til sørvendt gavlvegg.

Beskrivelsen av oppforet, innvendig gulv, yttervegger og isolert, luftet tak i Alt. 1 gjelder også for Alt. 2.

2.1 Hva søknaden til PBE skal inneholde

Se kap. 2 i del 6.1 for generell info om søknadsprosedyren.

PBE skal ha søknad fra andelseier som skal inneholde følgende:

 1. PBEs søknadsskjema

 2. Situasjonsplan (kart over rekkens eller tomannsboligens beliggenhet i Grenda)

 3. Tegninger av eksisterende plan, snitt og fasade (fås hos PBE)

 4. Tegninger av ny fasade (tilbygg eller annen fasadeendring)

 5. Bekreftelse på godkjenning fra borettslagets styre

 6. Ev. nærmeste naboers godkjennelse av nabovarsel

 

3    Tilbygg til tomannsbolig - Medium, alternativ 1 (dør på siden)

Innbygging av veranda og utvidelse av kjøkken, glassfelt i front og hagedør på siden

 

 

 

Tilbygget er innbygging av eksisterende overbygget veranda, forlenget med kjøkkenets bredde. Det settes stort ruteinndelt glassfelt i frontfasaden og i sideveggen som flukter med husets gavlfasade. Dobbel glassdør flyttes til tilbyggets motsatte sidevegg.

 

Spesifikasjoner

3.1     Oppbygging, konstruksjon, løsninger

Ringmur

Som fundament for tilbygget støpes eller mures og pusses det ringmur til samme høyde som eksisterende grunnmur.

Trapp til hagedør skal utføres i tre. Trappens bredde tilpasses eventuelt vindu i kjeller.

3.2     Gulv, dekke

Isolert, forskriftsmessig gulv etableres i tilbygget i nivå med innvendig gulv i stue.

3.3     Yttervegger

Eksisterende bærestolper for verandatak gir plassering av hovedfasaden på tilbygget. 

Veggene er isolerte med utvendig panel tilsv. eks. yttervegg.

3.4     Tak

Tak over oppvarmet tilbygg skal isoleres og luftes på forskriftsmessig måte.

Den typen takstein som skal benyttes ved fremtidig omlegging av hustak gjelder også for nye påbygg.

3.5 Hva søknaden til PBE skal inneholde

Se generell info om søknadsprosedyren i kap. 2 i del 6.1.

PBE skal ha søknad fra andelseier som skal inneholde følgende:

 1. PBEs søknadsskjema

 2. Situasjonsplan (kart over rekkens eller tomannsboligens beliggenhet i Grenda)

 3. Tegninger av eksisterende plan, snitt og fasade (fås hos PBE)

 4. Tegninger av ny fasade (tilbygg eller annen fasadeendring)

 5. Bekreftelse på godkjenning fra borettslagets styre

 6. Ev. nærmeste naboers godkjennelse av nabovarsel

 

4    Tilbygg til tomannsbolig - Medium, alternativ 2 (dør i front)

Innbygging av veranda og utvidelse av kjøkken, hagedør i frontfasaden, vindu på siden

 

  

 

Tilbygget har samme form og størrelse som Alt. 1, men fasadene er forskjellige.

Glassdørene sitter i frontfasaden. Et lite vindu er plassert ved siden av døren og ett på sideveggen. Veggen langs husets gavlfasade har, som alt. 1, stort ruteinndelt glassfelt. 

Spesifikasjoner

4.1     Oppbygging, konstruksjon, løsninger

Ringmur

Som fundament for tilbygget støpes eller mures og pusses det ringmur til samme høyde som eksisterende grunnmur.

Trapp og rekkverk fra dør til terreng skal utføres som beskrevet i kap. 4.5.

4.2     Gulv, dekke

Isolert, forskriftsmessig gulv etableres i tilbygget i nivå med innvendig gulv i stue.

4.3     Yttervegger

Eksisterende bærestolper for verandatak gir plassering av hovedfasaden på tilbygget. 

Veggene er isolerte med utvendig panel tilsv. eks. yttervegg.

I hovedfasaden settes eksisterende doble verandadør og vindu inn i samme posisjoner som opprinnelig bakenforliggende vegg.

4.4     Tak

Tak over oppvarmet tilbygg skal isoleres og luftes på forskriftsmessig måte.

Den typen takstein som skal benyttes ved fremtidig omlegging av hustak gjelder også for nye påbygg.

4.5     Trapp og eventuelt rekkverk til terreng

Trapp skal i utgangspunktet følge ca. bredde på utgangsdør. Hvis høyden ned til terreng er 50 cm eller mer, utløses et krav om sikring/rekkverk.

Det skal søkes til styret om utvendig trapp.

Spesifikasjoner

Dersom høydeforskjellen er mer enn 50 cm, skal det settes opp rekkverk av sikkerhetshensyn. Rekkverket bør utføres i tre, tilsvarende det som er på de åpne feltene på balkongene og med samme type vertikale spiler med maksimal avstand 100 mm mellom spilene.

For å unngå rekkverk på begge sider, har PAU foreslått en løsning der trappen utvides på én side, slik at trinnene her går vinkelrett inn mot huset. Trappen vil da åpne seg ut mot hagen på én side (fortrinnsvis på den siden hvor kveldssolen/utsikten er). Dette gir gode muligheter for sitteplasser i trappa.

Illustrasjoner

 

 

 

4.6 Hva søknaden til PBE skal inneholde

Se generell info om søknadsprosedyren i kap. 2 i del 6.1

PBE skal ha søknad fra andelseier som skal inneholde følgende:

 1. PBEs søknadsskjema

 2. Situasjonsplan (kart over rekkens eller tomannsboligens beliggenhet i Grenda)

 3. Tegninger av eksisterende plan, snitt og fasade (fås hos PBE)

 4. Tegninger av ny fasade (tilbygg eller annen fasadeendring)

 5. Bekreftelse på godkjenning fra borettslagets styre

 6. Ev. nærmeste naboers godkjennelse av nabovarsel

 

5    Tilbygg til tomannsbolig - Lite,  alternativ 1 (langt tak)

Innbygging av veranda med utvendig forlengelse av verandagulv og tak

 


 

 

Tilbygget er innbygging av eksisterende overbygget veranda, med forlenget tak og verandagulv langs husets fasade. Det settes stort ruteinndelt glassfelt i frontfasaden og i sideveggen som flukter med husets gavlfasade. Dobbel glassdør flyttes til tilbyggets motsatte sidevegg. Verandagulvet forlenges foran kjøkkenet og avsluttes med trappetrinn ned på terreng. Taket over tilbygget forlenges tilsvarende.

 

Spesifikasjoner

5.1     Oppbygging, konstruksjon, løsninger

Som fundament for tilbygget støpes eller mures og pusses det ringmur til samme høyde som eksisterende grunnmur.

5.2     Gulv, dekke

Isolert, forskriftsmessig gulv etableres i tilbygget i nivå med innvendig gulv i stue.

Verandagulv med blomsterkasse i front og trapp til terreng på siden, bygges i tre.

5.3     Yttervegger

Eksisterende bærestolper for verandatak gir plassering av tilbyggets fasader. 

Veggene er isolerte trevegger med utvendig panel tilsv. eks. yttervegg.

5.4     Tak

Tak over oppvarmet tilbygg skal isoleres og luftes på forskriftsmessig måte.

Den typen takstein som skal benyttes ved fremtidig omlegging av hustak gjelder også for nye påbygg.

5.5 Hva søknaden til PBE skal inneholde

Se generell info om søknadsprosedyren i kap. 2.2.1.

PBE skal ha søknad fra andelseier som skal inneholde følgende:

 1. PBEs søknadsskjema

 2. Situasjonsplan (kart over rekkens eller tomannsboligens beliggenhet i Grenda)

 3. Tegninger av eksisterende plan, snitt og fasade (fås hos PBE)

 4. Tegninger av ny fasade (tilbygg eller annen fasadeendring)

 5. Bekreftelse på godkjenning fra borettslagets styre

 6. Ev. nærmeste naboers godkjennelse av nabovarsel

 

6    Tilbygg til tomannsbolig - Lite,  alternativ 2 (Kort tak)

Innbygging av veranda, kort tak


 


 

Tilbygget er innbygging av eksisterende overbygget veranda. Det settes stort ruteinndelt glassfelt i frontfasaden og i sideveggen som flukter med husets gavlfasade. Dobbel glassdør flyttes til tilbyggets motsatte sidevegg.

Spesifikasjoner

6.1     Oppbygging, konstruksjon, løsninger

Ringmur

Som fundament for tilbygget støpes eller mures og pusses det ringmur til samme høyde som eksisterende grunnmur.

6.2     Gulv, dekke

Isolert, forskriftsmessig gulv etableres i tilbygget i nivå med innvendig gulv i stue.

Trapp fra dør til terreng, bygges i tre.

6.3     Yttervegger

Eksisterende bærestolper for verandatak gir plassering av tilbyggets fasader. 

Veggene er isolerte trevegger med utvendig panel tilsv. eks. yttervegg.

6.4     Tak

Tak over oppvarmet tilbygg skal isoleres og luftes på forskriftsmessig måte.

Den typen takstein som skal benyttes ved fremtidig omlegging av hustak gjelder også for nye påbygg.

6.5 Hva søknaden til PBE skal inneholde

Se generell info om søknadsprosedyren i kap. 2 i del 6.1

PBE skal ha søknad fra andelseier som skal inneholde følgende:

 1. PBEs søknadsskjema

 2. Situasjonsplan (kart over rekkens eller tomannsboligens beliggenhet i Grenda)

 3. Tegninger av eksisterende plan, snitt og fasade (fås hos PBE)

 4. Tegninger av ny fasade (tilbygg eller annen fasadeendring)

 5. Bekreftelse på godkjenning fra borettslagets styre

 6. Ev. nærmeste naboers godkjennelse av nabovarsel

Comments